Logo arthunter

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností Magna Arta Consulting s. r. o. (dále jen „zprostředkovatel“) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále také jako „zákazník“). Zprostředkovatel v rámci své činnosti poskytuje zprostředkování služeb spojených s vyhledáním odpovídajícího uměleckého díla do osobního nebo komerčního interiéru.

 1. Všeobecná ustanovení
  1.1. Zprostředkovatelem je společnost Magna Arta Consulting s.r.o. IČ: 08921661. DIČ: CZ08921661 se sídlem Sládkova 372/8, 702 00 Moravská Ostrava, spisová značka C 81303 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
  1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi zprostředkovatelem a objednatelem, popř. zákazníkem, tj. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  1.3. Objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.
  1.4. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.arthunter.online.
 2. Vymezení pojmů
  2.1. Zprostředkovatel (obchodní společnost Magna Arta Consulting s.r.o.) – je subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.
  2.2. Objednatel – je jakákoliv fyzická či právnická osoba.
  2.3. Příjemce služby – je jím třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.
  2.4. Zákazník – je jím přímo objednatel služby pokud byla smlouva uzavřena v jeho prospěch.
  2.5. Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu zprostředkovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany zprostředkovatele služeb, kdy potvrzením se rozumí písemný, ústní či telefonický souhlas); od tohoto okamžiku mezi zprostředkovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby
  má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního díla.
  2.6. Spotřebitelská smlouva – smlouva o dílo, smlouva kupní, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje zprostředkovatel a na druhé straně objednatel.
 3. Ochrana osobních údajů a souhlas k dalšímu využití práv osobnostní povahy
  3.1. Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (děl) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz anebo pro poskytování informačních zpráv od Magna Arta Consulting s.r.o..
  3.2. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
  3.3. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu zprostředkovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutné pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti odstranit.
  3.4. Veškeré materiály a informace na stránkách zprostředkovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu zprostředkovatele služeb.
  3.5. Internetové stránky zprostředkovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; zprostředkovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.
 4. Předmět smlouvy
  4.1. Předmět smluvního vztahu
  4.1.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek zprostředkovatele služeb zajistit dodání zboží popsaného ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí tohoto zboží zprostředkovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít.
  4.1.2. Objednatel si může objednat zboží, či zboží z aktuální nabídky zprostředkovatele služeb zaslané zprostředkovatelem na mail Objednatele. Závazek zprostředkovatele poskytnout zboží je časově ohraničen.
  4.1.3. Objednatel může objednat konkrétní zboží, které může příjemce zboží zakoupit za cenu platnou v době rezervace konkrétního zboží.
  4.2. Objednávka
  4.2.1. Objednávku služeb, poukazů či zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatele služeb, nebo telefonicky.
  4.2.2. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.
  4.2.3. Fakturační adresou se rozumí adresa objednatele, tj. osoby, která bude hradit objednanou službu, poukaz či zboží.
  4.2.4. Doručovací adresou se rozumí zpravidla adresa objednavatele, pokud má být zásilka odeslána na adresu příjemce, je nutné to v objednávce výslovně uvést (vyplnit údaje v Doručovací adrese). Pokud doručovací adresa nebude vyplněna, bude zásilka odeslána na fakturační adresu
  4.3. Poukazy a zboží
  4.3.1. Zprostředkovatel prodeje zboží doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, poukazy či zboží na adresu označenou objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce jako doručovací adresa.
  4.3.2. Za vyřízení objednávky zprostředkovatelem se rozumí předání předmětu přepravní firmě, pokud je o tomto předání učiněno potvrzení.
 5. Cena a platební podmínky
  5.1. Cena poskytovaných služeb
  5.1.1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách zprostředkovatele služeb. Cena služby/zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a je vždy konečná, včetně všech poplatků a daní.
  5.1.2. Cena může být kupujícím uhrazena převodem z účtu, fakturou.
  5.1.2.1. Při platbě převodem z účtu musí být platba uskutečněna se správným variabilním symbolem to tak, aby ke dni realizace služby/prodeje zboží byla částka doložitelně připsána na účet zprostředkovatele. 5.1.2.2. Platba může být provedena v českých korunách nebo v eurech, dle platného kurzu.
  5.1.2.3. Při platbě na fakturu je nutno předat fakturační údaje
  5.1.3. Zásilka nemůže být zaslána na dobírku
  5.1.4. Poukázka na služby může rovněž zaslána na adresu určenou objednatelem. V těchto případech musí být cena za službu uhrazena dle platebních pokynů uvedených v zásilce. V případě, že nejsou dodrženy podmínky platebních pokynů, poukaz na služby není platný.
  5.2. Cena za dopravu (připočítaná k ceně služby)
  5.2.1. Poštovné – dle aktuálního ceníku dopravce
  5.2.2. Balné – dle aktuálních podmínek prodávající galerie
  5.3. Plnění objednaných služeb
  5.3.1. Doba, po kterou trvá závazek zprostředkovatele služeb dodat službu/zboží, je uvedena na v objednávce, tj. v potvrzení objednávky zprostředkovatelem.
  5.3.2. Objednatel, potažmo i příjemce služby/zboží, výslovně akceptují, že zboží je vhodné objednat nejpozději 3 dnů od obdržení nabídky. V případě, že bude zboží objednáno po lhůtě 3 dny od obdržení nabídky, platí podmínky uvedené v následujícím ustanovení 5.4.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  5.3.3. Po uplynutí objednací lhůty nezaručuje zprostředkovatel dostupnost zboží ani jeho cenu. Objednatel učiní novou objednávku na požadované zboží.
  5.4. Rezervace
  5.4.1. Rezervace konkrétního služby/zboží musí být sjednána se zprostředkovatelem služeb/zboží s dostatečným předstihem. Zprostředkovatel má právo odmítnout rezervaci v případě, že je požadované zboží již v rezervaci jiným objednatelem5.4.2. Rezervace se provádí telefonicky nebo mailem. Při rezervaci mailem se rezervace považuje za potvrzenou pouze v případě, že je potvrzena zpětným mailem.
  5.4.3. Příjemce služby/zboží je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději do 48 hodin od provedení rezervace.
  5.4.4. Pokud je rezervace zrušena později než v uvedené lhůtě (anebo se zákazník vůbec nekomunikuje), není příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci.
  5.4.5. Pokud však bude rezervace zrušena ze strany zprostředkovatele z důvodu vyšší moci, má příjemce služby nárok na sjednání nové rezervace v rámci původního požadavku, popř.
  5.4.6. Objednatel, potažmo i příjemce služby, jsou výslovně srozuměni s tím, že vzhledem k charakteru služeb/zboží, jejichž poskytování je plně odvislé od aktuální nabídky galerií.    5.4.7 Vzhledem v předchozím článku uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že každá jednotlivá služba/zboží poskytnuté zprostředkovatelem je unikátní, bere objednatel, potažmo i příjemce služby/zboží na vědomí, že i doprovodné služby poskytované zprostředkovatelem jsou také přímo odvislé od aktuální nabídky poskytovatele zboží/služeb.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran
  6.1. Příjemce služby/zboží je povinen sám posoudit, zda je vybrané zboží vhodné do jeho interiéru a odpovídá jeho představě či vkusu, rovněž cena zboží je pro něj přijatelná. Příjemce služby/zboží využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost. Zprostředkovatel může odepřít poskytnutí služby v případě, že má podezření, že je příjemce služby pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky, či se dopouští nekalé praktiky.
  6.2. Příjemce zboží je povinen přijmout zboží ve sjednaných podmínkách. V případě, že zákazník nepřevezme objednané zboží, v takových případech nemá nárok na vrácení záloh.
  6.3. Příjemce zboží odpovídá za škody, které způsobí prodejci zboží z důvodu porušení pokynů pro zacházení se zbožím, se kterými byl seznámen před doručením zboží.
 2. Odstoupení od smluvního vztahu – storno
  7.1. Zprostředkovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  7.1.1. V případě zrušení poskytování požadované služby/zboží ze strany subdodavatelů. V takovém případě má příjemce služby nárok na vrácení zaplacené ceny. O zrušení objednávky je zprostředkovatel služeb/zboží povinen příjemce informovat nejpozději při žádosti o doručení zboží. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednaných služeb.
  7.2. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  7.2.1. Objednatel, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit zprostředkovateli služeb nejpozději do 14. dne od vydání poukazu. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě takového odstoupení ze strany objednatele má zprostředkovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy. Výše uvedené ustanovení je platné pouze ve vztahu ke spotřebitelům.
  7.2.2. Objednatel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li zprostředkovateli odstupné ve výši 50% z ceny služby, (to se netýká případů a lhůty uvedené v článku 7.2.1.). Toto ustanovení se týká výhradně platných poukazů (netýká se ustanovení čl. 5.4.2)
  7.2.3. Zprostředkovatel vrátí částku poníženou o storno poplatek na číslo účtu zaslané zákazníkem. Žádost o storno zaplacené objednávky musí být zaslána písemně (mailem). V žádosti musí být uvedeno číslo objednávky, číslo účtu, jméno zákazníka a telefonní kontakt. Částka bude zaslána jen na základě souhlasu objednatele.
 3. Reklamace
  8.1. Zprostředkovatel služeb je povinen příjemci služeb/zboží zajistit poskytnutí služeb/zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
  8.2. Nesplní-li zprostředkovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u zprostředkovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od poskytnutí služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u zprostředkovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).
  8.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci zboží písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi zprostředkovatelem služeb a příjemci služeb/zboží rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo objednávky a popsat vady zakoupeného zboží.
  8.4. Zprostředkovatel služeb/zboží reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace
  zprostředkovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
  8.5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zprostředkovatele služeb, má příjemce zboží právo na vrácení uhrazené ceny zboží.
 4. Závěrečná ustanovení
  9.1. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoliv obchodní podmínky změnit.
  9.2. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 22. 11. 2020
Share This